Toolbox|Eendenkooi

 

Eendenkooi

Disclaimer fotogebruik

Al het fotomateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling beeld.
  • De beelden in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De beelden altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie

Waar mogelijk heeft de Stichting getracht te achterhalen welke personen / organisaties houder zijn van het op de foto's rustende copyright. Mocht u van mening zijn dat één van de getoonde foto's inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de foto en de fotograaf. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de foto zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.