Toolbox|Strandpret

 

Disclaimer videogebruik

Al het videomateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling beeld en geluid.
  • Devideo's in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De video's altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie

Waar mogelijk heeft de Stichting getracht te achterhalen welke personen / organisaties houder zijn van het op de video's rustende copyright indien van toepassing. Mocht u van mening zijn dat één van de getoonde video's inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de video en de filmmaker. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de video zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.